Najnowsze wydarzenia

 ZAKAZ ODWIEDZIN

W związku z eskalacją zakażeń SARS-CoV-2 a co za tym idzie zwiększającym się zagrożeniem,
w trosce o zdrowie naszych podeopiecznych wprowadzony zostaje
ZAKAZ ODWIEDZIN od dnia 07.09.2020 do ODWOŁANIA

 


Zarządzenia Dyrektora z dn 26.08.2020r

Procedura odwiedzin Pacjentów Ośrodka pod Wezwaniem Św. Józefa
w Gliwicach podczas pandemii COVID•19

Odwiedziny mogą się odbywać - do 17:00. Maksymalny czas odwiedzin do 15 min., a ilość osób odwiedzających nie więcej niż jedna.
Odwiedziny odbywać się będą przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, pod nadzorem pracownika Ośrodka,
z zachowaniem prawa do prywatności.

Pracownik przez cały czas monitoruje przebieg odwiedzin zwracając uwagę na:
-
stan pacjenta,
- niepożądane reakcje,
- czas odwiedzin,
- przestrzeganie zaleceń,
- stosowanie SOI (środki ochrony indywidualnej)

Odwiedzający będą umawiani przez pracowników na podstawie ustalonej telefonicznie daty i godziny odwiedzin.

Jako miejsce odwiedzin wyznacza się ogrodzony placyk przy wejściu na teren Ośrodka w wyjątkowych sytuacjach — niesprzyjających warunków atmosferycznych — miejscem tym będzie pomieszczenie wskazane przez pracownika które po wizycie będzie dezynfekowane przy użyciu specjalnych środków przeznaczonych do dezynfekcji.

Zakazuje się wjazdu na teren Ośrodka osób odwiedzających. Parkowanie samochodów przed bramą wjazdową w taki sposób, aby nie kolidowałoz wjazdem i wyjazdem z Ośrodka

Przed wejściem odwiedzających na teren, wyznaczony pracownik za zgodą osoby odwiedzającej dokona pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego oraz zdezynfekuje dłonie środkiem na bazie alkoholu.

Niewyrażenie zgody na pomiar temperatury uprawnia do zakazu wstępu osoby na teren Ośrodka.

Każdy odwiedzający przed spotkaniem z pacjentem będzie zobowiązany do zapoznania się z procedurą stosowaną podczas odwiedzin oraz podpisać odpowiedni dokument świadczący o tym, że zapoznał się z wytycznymi Dyrektora.

Każdy odwiedzający przed odwiedzinami obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie przebywa na kwarantannie,
nie miał kontaktu z osobą zakażoną nie ma pozytywnego wyniku na COVID-19 (załącznik Nr 1)

Zakazuje się wstępu na teren Ośrodka osobom, u których występują objawy choroby zakaźnej lub które miały kontakt z osobą chorą zakażoną, izolowaną lub będącą w kwarantannie w okresie ostatnich 14 dni.

Podczas odwiedzin zarówno odwiedzający jak i pacjent zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego
w szczególności zachowania odstępu 2 m, używania maseczek ochronnych oraz rękawiczek jednorazowyc

W trakcie odwiedzin zabrania się spożywania napojów oraz posiłków.

Po zakończonych odwiedzinach rękawice jednorazowe powinny być wyrzucone do kosza znajdującego się przy wyjściu, a powierzchnie dotykowe w tym m.in. stół i krzesła zdezynfekowane przez osoby do tego wyznaczone.

Nie stosowanie w trakcie spotkania procedur i zaleceń wskazanych przez Dyrektora, będzie skutkowało wcześniejszym zakończeniem odwiedzin i brakiem możliwości skorzystania z kolejnej wizyty do odwołania.

W wyjątkowych sytuacjach (ostatnie pożegnanie), po uzyskaniu zgody Dyrektora będzie można zorganizować wizytę rodziny/opiekuna w pokoju mieszkańca przy obecności dyżurującego personelu.

Personel Ośrodka może odmówić zgody na wizytę w przypadku niespełnienia warunków sanitarnych
i epidemiologicznych zawartych w oświadczeniu oraz zagrożenia sanitarnego pacjentów.

Załącznik nr 1

Oświadczenie

Ja niżej podpisany (a) zamieszkały:

adres zamieszkania telefon kontaktowy oświadczam, że:

jestem zdrowy, nie gorączkuję, nie kaszlę, nie jestem objęty kwarantanną. Ani ja ani osoby, z którymi się kontaktowałem nie kaszlą, nie gorączkują, a także nie mieliśmy kontaktu z osobami chorymi
lub podejrzewanymi o infekcję koronawirusem COVID-19.

Świadomy zagrożenia przeniesienia infekcji nawet przez osoby nie prezentujące objawów COVID-19, chcę odwiedzić mieszkańca Ośrodka. Zobowiązuję się do przestrzegania procedury odwiedzin

…………………………………………………

Data godzina czytelny podpis

 


 

Aktualizacja dokumentów

Prosimy zwrócić uwagę na dokumnety do przyjęcia. Jeśli chodzi o Ośrodek pod wezwaniem Świętego Józefa przy ulicy Zygmunta Starego 19 pobieracie państwo z "pobierz dokumnety" jeśli chodzi o Ośrodek pod wezwaniem Świętego Józefa przy ulicy Klasztorej 1 pobieracie z "pobierz dokumnety Łabędy".

 


 

Jubileusz 160-lecia

Nasz ośrodek pod wezwaniem świętego Józefa w tym roku będzie obchodził 160-lecie istnienia czemu towarzyszyć będzie uroczysta Msza św. Więcej szczegółów niebawem. Już teraz serdecznie zapraszamy.