REGULAMIN PROJEKTU

„KPRON – KOMPLEKSOWY PROGRAM REHABILITACJI OSÓB NIESAMODZIELNYCH”

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych”.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • § 1

Ilekroć w Regulaminie Projektu „KPRON – Kompleksowy Program Rehabilitacji Osób Niesamodzielnych” jest mowa o:

1)  regulaminie – oznacza to Regulamin Projektu „KPRON – Kompleksowy Program Rehabilitacji Osób Niesamodzielnych”;

2.) Projekcie – oznacza to projekt „KPRON – Kompleksowy Program Rehabilitacji Osób Niesamodzielnych”;

3) podregionie gliwickim – oznacza to gminy: Gliwice, Gierałtowice, Knurów, Pilchowice,

Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś, Zabrze;

4) Ośrodek – oznacza to Ośrodek pw. św. Józefa w Gliwicach ;

5) organizatorzy Projektu – oznacza to Ośrodek pw. św. Józefa w Gliwicach

6) osobie niesamodzielnej - oznacza to osobę, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania podstawowych czynności dnia codziennego;

7) osobie lub rodzinie zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - oznacza to:

 1. a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.2017.1769 t.j. z dnia 2017.09.22 ) lub

kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;

 1. b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu

socjalnym (Dz.U.2016.1828 t.j. z dnia 2016.11.10 );

 1. c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz.U.2017.697 t.j. z dnia 2017.03.31 );

 1. d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
  o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2016.1654 t.j. z dnia 2016.10.10 );
 2. e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie

oświaty (Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02 );

 1. f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz.U.2016.2046 t.j. z dnia 2016.12.16), a także osoby z zaburzeniami

psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia

psychicznego (Dz.U.2017.882 t.j. z dnia 2017.05.05 );

 1. g) osoby z niepełnosprawnością biologiczną – osoby niesamodzielne bez orzeczenia

o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności;

 1. h) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub

opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z

niepełnosprawnością;

 1. i) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065 t.j. z dnia 2017.05.31);

 1. j) osoby niesamodzielne;
 2. k) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu

Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu

rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

 1. l) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

10) uczestniku Projektu - oznacza to osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie;

 • §2
 1. 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.
 2. 2. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

zamieszkujących na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego.

 1. 3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2020 r
 2. 4.  Udział w Projekcie jest bezpłatny.
 • §3
 1. 1. Biuro Projektu mieści się w Gliwicach ( 44-102 Gliwice ) przy ul. Zygmunta Starego 19 .
 2. 2. Biuro Projektu jest dostępne dla kandydatów i uczestników od poniedziałku do piątku  w godz.od 8.00 do 16.00 z wyjątkiem środy kiedy to Biuro jest dostępne od 8.00 do 18.00 w soboty Biuro będzie dostępne od 8.00 do 14.00.  Godziny i dni dostępności Biura mogą ulec zmianie w trakcie realizacji Projektu. Zmiany podawane są do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie http://www.zol-gliwice.pl.

ROZDZIAŁ II

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 • §4
 1. 1. Rekrutacja prowadzona jest na terenie podregionu gliwickiego, w sposób ciągły przez cały okres trwania Projektu.
 2. 2. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.
  Z punktu widzenia Projektu nie ma znaczenia status zawodowy i wykształcenie kandydata.
 3. 3. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
 • §5
 1. 1. Udział w Projekcie mogą wziąć osoby, które łącznie:
 2. a) posiadają status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. b) są w wieku od 40 do 85 lat
 4. c) mają miejsce zamieszkania na terenie podregionu gliwickiego,
 5. d) złożyły komplet wymaganych dokumentów zgodnie z § 6,
 6. e) zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie,
 7. f) złożyły oświadczenie Uczestnika Projektu i deklarację Uczestnika Projektu
 8. g) dostarczyły inne dokumenty wskazane przez komisję rekrutacyjną potwierdzające status

osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 1. 2. W przypadku gdy liczba zgłoszeń przewyższa ilość dostępnych miejsc pobytu dziennego lub ilość dostępnych usług, pierwszeństwo mają:
 2. a) osoby niesamodzielne , których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium

dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej/ na osobę w rodzinie,  o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

 1. b) osoby z niepełnosprawnością znaczną bądź umiarkowaną, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 2. c) osoby niesamodzielne powyżej 65 roku życia, żyjące w jednoosobowych gospodarstwach domowych
 3. d) kobiety
 • §6
 1. 1. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do Projektu jest obowiązana:
 2. 1. wypełnić i podpisać następujące dokumenty:
 3. a. formularz zgłoszeniowy do Projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

b.oświadczenie o niekorzystaniu z takiego samego wsparcia w innych projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. 2. przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności, o ile zostało ono wydane oraz dokumentację dotyczącą stanu zdrowia.
 2. 3. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu.
 • §7
 1. 1. Wzory dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa §6 dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej http:/www.zol-gliwice.pl / oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu.
 2. 2. Dokumenty rekrutacyjne można:
 3. a) złożyć w Biurze Projektu,
 4. b) wysłać przesyłką pocztową na adres Biura Projektu, 44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 19
 5. c) wysłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. d) złożyć na spotkaniach informacyjnych.
 • §8
 1. 1. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do uczestnictwa w Programie podejmuje

komisja rekrutacyjna. Z posiedzeń komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.

 1. 2. Kandydat informowany jest o decyzji komisji rekrutacyjnej. W przypadku decyzji odmownej informacji udziela się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez kandydata.
 • §9

1.Kandydat, który nie został zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie ma prawo wniesienia odwołania do Komitetu Sterującego

 1. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o decyzji komisji

rekrutacyjnej. Dla oceny zachowania terminu do wniesienia odwołania rozstrzygająca jest data wpływu odwołania do Biura Projektu.

 1. 3. Odwołanie wymaga uzasadnienia. Dopuszcza się wniesienie odwołania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. 4. Komitet Sterujący rozpoznaje odwołanie w terminie do 14 dni od dnia jego wpływu do Biura Projektu.
 3. 5. Uwzględnienie odwołania przez Komitet Sterujący oznacza skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez komisję rekrutacyjną, następującego przy udziale przedstawiciela Komitetu Sterującego
 • §10
 1. 1. Kandydat po zakwalifikowaniu do Programu na udostępnionym mu wzorze składa deklarację i oświadczenie uczestnika Projektu .
 2. 2. Uczestnictwo w Projekcie oznacza wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku Uczestnika w postaci dokumentacji fotograficznej realizowanej w ramach Projektu i umieszczenie fotografii na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora Projektu

ROZDZIAŁ III

ZAKRES USŁUG

 • §11
 1. 1. W ramach Projektu dostępne są następujące usługi:

1) usługi specjalistyczne w zakresie:

 1. zabiegi rehabilitacyjne ( masaże)
 • masaże
 • fizykoterapia

- terapia ultradźwiękowa

- terapia wodna

- laseroterapia

- krioterapia  terapia światłem spolaryzowanym

     - kinezyterapia

 1. indywidualne wsparcie psychologiczne,
 2. konsultacje z lekarskie
 • neurolog
 • kardiolog
 • ortopeda
 • urolog
 1.      d) porady i konsultacje dietetyczne z zakresu zdrowego żywienia,
 2.      g) terapia logopedyczna
 3.      h) zajęcia w formie terapii zajęciowej
 4.  i) opieka medyczna świadczona w ośrodku jak i środowisku lokalnym dla osób   niesamodzielnych nie będąca w stanie dotrzeć do Ośrodka w zakresie terapii odleżyn, stopy cukrzycowej i innych owrzodzeń.
 5. 2. W przypadku usług indywidualnych harmonogram ustalany jest bezpośrednio z

uczestnikiem Projektu.

 1. 3. Organizator Projektu  zapewnia transportu Uczestnikom Projektu, którzy nie są w stanie sami dojechać do miejsca świadczenia usług.
 2. 4. W ramach Projektu zostanie utworzona świetlica/ pokój dzienny dla Uczestników Projektu.
 • §12
 1. 1. Dostępność i liczba usług świadczonych na rzecz poszczególnych Uczestników Projektu jak i zakres usług wyznaczają ramy rzeczowo – finansowe Projektu oraz zasada równego dostępu do usług.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 • §13
 1. 1. Świetlica mieści się w budynku przy ulicy Zygmunta Starego 19 w Gliwicach.
 2. 2. Wsparciem w formie pobytu na świetlicy zostanie objętych 35 osób w tym 25 kobiet.
 3. 3. Świetlica/pokój dzienny uruchomiony w ramach projektu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1900 , za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w interwencyjnych przypadkach w soboty.
 4. 4. Świetlica zapewnia Uczestnikom wyżywienie w formie śniadania i obiadu.

5.Uczestnik może zostać zobowiązany do przedłożenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie swojego zdrowia i wskazaniach do opieki.

 1. 6.  Świetlica zapewnia Uczestnikom dostęp do opieki medycznej oraz możliwość wypoczynku w postaci terapii zajęciowej,skorzystania z możliwości oglądania programów telewizyjnych.
 2. 7. Uczestnicy w trakcie pobytu mogą korzystać ze sprzętów będących na wyposażeniu Świetlicy
 3. 8. Uczestnik projektu potwierdza pobyt w Świetlicy oraz udział we wszystkich formach wsparcia własnoręcznym podpisem lub podpisem opiekuna.
 4. 9. Pracownicy Domu nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe Uczestników.
 5. 16. Na terenie Świetlicy  obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

ROZDZIAŁ V

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 • §14

Uczestnik projektu jest zobowiązany do:

1) przestrzegania Regulaminu,

2) każdorazowego potwierdzania uczestnictwa i korzystania z usług poprzez złożenie podpisu na liście obecności i karcie usług,

3) pozostawania w gotowości do uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia oferowanych podczas pobytu w Świetlicy pod warunkiem braku przeciwwskazań zdrowotnych,

4) współpracy z personelem Świetlicy w zakresie diagnozowania i zaspokajania swoich potrzeb,

5) udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej.

6) terminowego i rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora Projektu.

7) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie, a także o zmianach danych osobowych, zwłaszcza zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego,

8) dbania o mienie Świetlicy i korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem

ROZDZIAŁ VI

SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 • §15
 1. 1. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy

Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub zasad

współżycia społecznego, a w szczególności w razie:

1) naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika Projektu lub innej osoby przebywającej na terenie Ośrodka

2) dopuszczenia się aktu kradzieży lub wandalizmu,

3) uczestniczenia w formach wsparcia pod wypływem alkoholu,

 1. 2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach
  i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.
 2. 3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać
  z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi/Uczestniczce w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.    
 3. 4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do Organizatora Projektu pisemne powiadomienie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty).
 4. 2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu , jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • §16
 1. 1. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej

http://www.zol-gliwice.pl/ oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu oraz w Świetlicy

 1. 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wiążącej wykładni postanowień Regulaminu oraz prawo dokonywania zmian Regulaminu.
 2. 3. Dokonując zmiany Regulaminu Organizator udostępnia zmienioną treść Regulaminu w sposób wskazany w ust. 1 , a także zamieszcza na stronie http://www.zol-gliwice.pl oraz w Biurze Projektu komunikat o zmianie i dacie jej wejścia w życie.
 3. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.08.2018 r

Załączniki:

 1. załącznik nr 1  - formularz zgłoszeniowy
 2. załącznik nr 2 - arkusz diagnostyczny
 3. załącznik nr 3 - oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu
 4. załącznik nr 4  - deklaracja uczestnictwa w projekcie
 5. załącznik nr 5 - deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie

 

“KPRON - Kompleksowy Program Rehabilitacji Osób Niesamodzielnych” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r.