Najnowsze wydarzenia

GUS - NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
- BADANIE OSÓB W OBIEKTACH ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA
 
KAŻDA PACJENTKA, KTÓRA W DNIU 31 MARCA 2021 ROKU O GODZINIE 24:00
ZAMIESZKIWAŁA W OŚRODKU POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO JÓZEFA
PROWADZĄCY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W GLIWICACH
(UL. ZYGMUNTA STREGO 19 ORAZ KLASZTORNA 1)
ZOSTAŁA WPROWADZONA ORAZ WYSŁANA PRZEZ APLIKACJĘ SPISOWĄ W DNIU 14.09.2021 ROKU.
 
 
 

 

 ZAKAZ ODWIEDZIN

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
wprowadzony zostaje


ZAKAZ ODWIEDZIN

od dnia 25.10.2021

do
ODWOŁANIA

 


REGULAMIN WIDEO-ODWIEDZIN
w Ośrodku pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach

 1. W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanej
  z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym zakazem odwiedzin, Pacjenci będą mogli się kontaktować z osobami zainteresowanymi, o których mowa w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby uprawnione/zainteresowane uczestnictwem w wideo spotkaniu z pacjentem (rozmówcy)
  za pośrednictwem łącza video, powinny umawiać termin WIDEO-ODWIEDZIN drogą e-mail pod adresem:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Transmisje WIDEO-ODWIEDZIN będą prowadzone w PONIEDZIAŁKI, WTORKI, CZWARTKI I PIĄTKI od 13:15- 15:15
 4. Termin przeprowadzenia transmisji WIDEO-ODWIEDZIN z udziałem zainteresowanego/uprawnionego ustala się według kolejności zgłoszeń.
 5. Czas trwania jednej sesji WIDEO-ODWIEDZIN – połączenie maksymalnie do 15 minut.
 6. Pacjent będzie uczestniczył w transmisji WIDEO-ODWIEDZIN przy użyciu urządzenia mobilnego należącego do Ośrodka pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach
 7. Delegowany pracownik Ośrodka pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach zainicjuje połączenie.
  W przypadku nie wyrażenia sprzeciwu osób uczestniczących w WIDEO-ODWIEDZINACH będzie on pomagał w niezbędnym zakresie, związanym z realizacją WIDEO-ODWIEDZIN,
  tak aby zapewnić sprawny i niezakłócony przebieg transmisji.
 8. Rozmówcy powinni uczestniczyć w transmisji z wykorzystaniem urządzenia wyposażanego
  w kamerę.
 9. W przypadku braku woli ze strony pacjenta na udział WIDEO-ODWIEDZIN, transmisja niezwłocznie zostanie przerwana.
 10. Ośrodek pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane pomiędzy rozmówcami.
 11. Realizacja WIDEO-ODWIEDZIN, wymiana informacji pomiędzy pacjentem a rozmówcą powinna odbywać się z poszanowaniem prawa do intymności i godności pacjenta oraz zachowaniem poufności.
 12. Nie dopuszcza się utrwalania transmisji WIDEO-ODWIEDZIN na żadnym nośniku przez żadnego
  z rozmówców.
 13. Przed realizacją WIDEO-ODWIEDZIN, osoba zainteresowana/e udziałem w WIDEO-ODWIEDZINACH, powinny potwierdzić pracownikowi Ośrodka , że zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego warunki.

Regulamin znajduje się na stronie www.zol-gliwice.pl oraz na tablicach informacyjnych w Ośrodku.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2021r
 2. Sposób połączenia i transmisji WIDEO-ODWIEDZIN zostanie podany przy umawianiu wizyty.

 


Zarządzenia Dyrektora

Procedura odwiedzin Pacjentów Ośrodka pod Wezwaniem Św. Józefa
w Gliwicach podczas pandemii COVID-19

Odwiedziny mogą się odbywać
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 13:00 do 16:00
w soboty i niedziele
oddział II w godzinach 10:00 do 11:00

oddział III w godzinach od 13:00 do 14:00

oddział IV w godzinach od 14:00 do 15:00
(co pół godziny po wcześniejszym zapisaniu się
pod numerem telefonu 32 231-47-75)
Maksymalny czas odwiedzin to 20 minut,
a ilość osób odwiedzających nie więcej niż dwie.
Odwiedziny odbywać się będą przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, pod nadzorem pracownika Ośrodka,
z zachowaniem prawa do prywatności.

Pracownik przez cały czas monitoruje przebieg odwiedzin zwracając uwagę na:
-
stan pacjenta,
- niepożądane reakcje,
- czas odwiedzin,
- przestrzeganie zaleceń,
- stosowanie SOI (środki ochrony indywidualnej)

Odwiedzający będą umawiani przez pracownika sekretariatu na podstawie ustalonej telefonicznie daty i godziny odwiedzin.

Jako miejsce odwiedzin wyznacza się ogrodzony placyk przy wejściu na teren Ośrodka w wyjątkowych sytuacjach — niesprzyjających warunków atmosferycznych — miejscem tym będzie pomieszczenie wskazane przez pracownika które po wizycie będzie dezynfekowane przy użyciu specjalnych środków przeznaczonych do dezynfekcji.

Przed wejściem odwiedzających na teren, wyznaczony pracownik za zgodą osoby odwiedzającej dokona pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego oraz zdezynfekuje dłonie środkiem na bazie alkoholu.

Niewyrażenie zgody na pomiar temperatury uprawnia do zakazu wstępu osoby na teren Ośrodka.

Każdy odwiedzający przed spotkaniem z pacjentem będzie zobowiązany do zapoznania się z procedurą stosowaną podczas odwiedzin oraz podpisać odpowiedni dokument świadczący o tym, że zapoznał się z wytycznymi Dyrektora.

Każdy odwiedzający przed odwiedzinami obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie przebywa na kwarantannie,
nie miał kontaktu z osobą zakażoną nie ma pozytywnego wyniku na COVID-19 (załącznik Nr 1)

Zakazuje się wstępu na teren Ośrodka osobom, u których występują objawy choroby zakaźnej lub które miały kontakt z osobą chorą zakażoną, izolowaną lub będącą w kwarantannie w okresie ostatnich 14 dni.

Podczas odwiedzin zarówno odwiedzający jak i pacjent zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego
w szczególności zachowania odstępu 2 m, używania maseczek ochronnych oraz rękawiczek jednorazowych.

W trakcie odwiedzin zabrania się spożywania napojów oraz posiłków.

Po zakończonych odwiedzinach rękawice jednorazowe powinny być wyrzucone do kosza znajdującego się przy wyjściu, a powierzchnie dotykowe w tym m.in. stół i krzesła zdezynfekowane przez osoby do tego wyznaczone.

Nie stosowanie w trakcie spotkania procedur i zaleceń wskazanych przez Dyrektora, będzie skutkowało wcześniejszym zakończeniem odwiedzin i brakiem możliwości skorzystania z kolejnej wizyty do odwołania.

W wyjątkowych sytuacjach (ostatnie pożegnanie), po uzyskaniu zgody Dyrektora będzie można zorganizować wizytę rodziny/opiekuna w pokoju mieszkańca przy obecności dyżurującego personelu.

Personel Ośrodka może odmówić zgody na wizytę w przypadku niespełnienia warunków sanitarnych
i epidemiologicznych zawartych w oświadczeniu oraz zagrożenia sanitarnego pacjentów.

 

 

Załącznik nr 1 Zarządzenia Dyrektora z dnia 12.05.2021 r.

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany (a) ..........................................................................

zamieszkały:.......................................................

adres zamieszkania.......................................................................................
telefon kontaktowy..................................................
oświadczam, że:

jestem zdrowy, nie gorączkuję, nie kaszlę, nie jestem objęty kwarantanną.
Ani ja ani osoby, z którymi się kontaktowałem nie kaszlą, nie gorączkują,
a także nie mieliśmy kontaktu z osobami chorymi lub podejrzewanymi
o infekcję koronawirusem COVID-19.

Świadomy zagrożenia przeniesienia infekcji nawet przez osoby nie prezentujące objawów COVID-19, chcę odwiedzić mieszkańca Ośrodka.
Zobowiązuję się do przestrzegania procedury odwiedzin.

 

…………………………………………………
Data godzina czytelny podpis

 


DOKUMENTY DO PRZYJĘCIA

Prosimy zwrócić uwagę na dokumnety do przyjęcia. Jeśli chodzi o Ośrodek pod wezwaniem Świętego Józefa przy ulicy Zygmunta Starego 19 pobieracie państwo z "pobierz dokumnety" jeśli chodzi o Ośrodek pod wezwaniem Świętego Józefa przy ulicy Klasztorej 1 pobieracie z "pobierz dokumnety Łabędy".