Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt “KPRON- Kompleksowy Program Rehabilitacji Osób Niesamodzielnych” realizowany jest na terenie województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

Projekt zakłada skoordynowaną, kompleksową i logicznie spójną ścieżkę wsparcia od diagnozy poprzez zapewnienie rehabilitacji i opieki specjalistycznej w zakresie niedostępnym w NFZ oraz opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie członków rodzin w dziennych formach, aż po nowe formy opieki medycznej w postaci innowacyjnej terapii odleżyn. Poprzez opracowanie indywidualnej ścieżki zdrowotnej projekt zakłada koordynację realizowanych usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych, zapewniając multidyscyplinarne wsparcie

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób w tym 40 kobiet wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2018 do 29.10.2020 roku na terenie województwa śląskiego i powiatu gliwickiego.

Wartość projektu: 2 122 808 zł

Wartość dofinansowania: 1 804 386,80 

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na deinstytucjonalizację usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu poprawie zdrowia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania projektu umożliwią również powrót na rynek pracy osób dotychczas opiekującym się osobami zależnymi poprzez wsparcie w formie stacjonarnej i domowej.


Projekt znajduje się w okresie trwałości rezultatów.

Projekt zachowuje instytucjonalna gotowość do świadczenie usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu programu tj. po 29.10.2021 r.