Grant 1

Zarządzenie Nr 118/2020/DEF

w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1182020def,7215.html

 

Grant 2

Zarządzenie Nr 85/2021/DEF

w sprawie realizacji drugiego naboru do projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-852021def,7351.html

 

Ogólne informacje o projekcie

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/programy-i-projekty/fundusze-europejskie-w-walce-z-covid-19-pomoc-dla-zol-i-zpo-hospicjow-oraz-dps-ow,19.html

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/programy-i-projekty/fundusze-europejskie-w-walce-z-covid-19-pomoc-dla-zol-i-zpo-hospicjow-oraz-dps-ow,21.html


Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

                                                 (Św. Jan Paweł II)

Dyrekcja Ośrodka pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach
w imieniu Pracowników i Pacjentów
składa bardzo serdeczne podziękowania

Fundacja Biedronka,
CARITAS Diecezji Gliwickiej,
Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny,
3DGence Sp. z o. o.,
Folplex Group Sp. z o. o.,
Gliwicka Inicjatywa Obywatelska,
Zdanowicz Adwokaci,
Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Centrum Ratownictwa Gliwice,
Emilia Nohel-Świt,
Bar u Piotra i Załoga,
La Boca Clinic Katowice Ewa Janiszewska,
Sklep Guzik Gliwice,
Brydzia Kryńska PHP KRYBEX Czechowice-Dziedzice,
Sebastian Kopiec ALTO-SOFT Zabrze,
Agata i Bartosz Denisiuk,
Aleksandra i Dariusz Siergiej
FIRMIE AMAZON

za okazaną pomoc.

 Niech dobry Bóg wynagrodzi wszelkie dobro pełnione
dla drugiego człowieka i błogosławi
w pracy zawodowej i życiu osobistym.

                                                                            Z wyrazami wdzięczności
                                                                       Teresa Bednarz -  Dyrektor Ośrodka


 ZAKAZ ODWIEDZIN

W związku z eskalacją zakażeń SARS-CoV-2 a co za tym idzie zwiększającym się zagrożeniem,
w trosce o zdrowie naszych podopiecznych wprowadzony zostaje
ZAKAZ ODWIEDZIN od dnia 07.09.2020 do ODWOŁANIA


Zarządzenia Dyrektora z dn 26.08.2020r

Procedura odwiedzin Pacjentów Ośrodka pod Wezwaniem Św. Józefa
w Gliwicach podczas pandemii COVID•19

Odwiedziny mogą się odbywać - do 16:00. Maksymalny czas odwiedzin do 15 min., a ilość osób odwiedzających nie więcej niż jedna.
Odwiedziny odbywać się będą przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, pod nadzorem pracownika Ośrodka,
z zachowaniem prawa do prywatności.

Pracownik przez cały czas monitoruje przebieg odwiedzin zwracając uwagę na:
-
stan pacjenta,
- niepożądane reakcje,
- czas odwiedzin,
- przestrzeganie zaleceń,
- stosowanie SOI (środki ochrony indywidualnej)

Odwiedzający będą umawiani przez pracowników na podstawie ustalonej telefonicznie daty i godziny odwiedzin.

Jako miejsce odwiedzin wyznacza się ogrodzony placyk przy wejściu na teren Ośrodka w wyjątkowych sytuacjach — niesprzyjających warunków atmosferycznych — miejscem tym będzie pomieszczenie wskazane przez pracownika które po wizycie będzie dezynfekowane przy użyciu specjalnych środków przeznaczonych do dezynfekcji.

Zakazuje się wjazdu na teren Ośrodka osób odwiedzających. Parkowanie samochodów przed bramą wjazdową w taki sposób, aby nie kolidowałoz wjazdem i wyjazdem z Ośrodka

Przed wejściem odwiedzających na teren, wyznaczony pracownik za zgodą osoby odwiedzającej dokona pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego oraz zdezynfekuje dłonie środkiem na bazie alkoholu.

Niewyrażenie zgody na pomiar temperatury uprawnia do zakazu wstępu osoby na teren Ośrodka.

Każdy odwiedzający przed spotkaniem z pacjentem będzie zobowiązany do zapoznania się z procedurą stosowaną podczas odwiedzin oraz podpisać odpowiedni dokument świadczący o tym, że zapoznał się z wytycznymi Dyrektora.

Każdy odwiedzający przed odwiedzinami obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie przebywa na kwarantannie,
nie miał kontaktu z osobą zakażoną nie ma pozytywnego wyniku na COVID-19 (załącznik Nr 1)

Zakazuje się wstępu na teren Ośrodka osobom, u których występują objawy choroby zakaźnej lub które miały kontakt z osobą chorą zakażoną, izolowaną lub będącą w kwarantannie w okresie ostatnich 14 dni.

Podczas odwiedzin zarówno odwiedzający jak i pacjent zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego
w szczególności zachowania odstępu 2 m, używania maseczek ochronnych oraz rękawiczek jednorazowyc

W trakcie odwiedzin zabrania się spożywania napojów oraz posiłków.

Po zakończonych odwiedzinach rękawice jednorazowe powinny być wyrzucone do kosza znajdującego się przy wyjściu, a powierzchnie dotykowe w tym m.in. stół i krzesła zdezynfekowane przez osoby do tego wyznaczone.

Nie stosowanie w trakcie spotkania procedur i zaleceń wskazanych przez Dyrektora, będzie skutkowało wcześniejszym zakończeniem odwiedzin i brakiem możliwości skorzystania z kolejnej wizyty do odwołania.

W wyjątkowych sytuacjach (ostatnie pożegnanie), po uzyskaniu zgody Dyrektora będzie można zorganizować wizytę rodziny/opiekuna w pokoju mieszkańca przy obecności dyżurującego personelu.

Personel Ośrodka może odmówić zgody na wizytę w przypadku niespełnienia warunków sanitarnych
i epidemiologicznych zawartych w oświadczeniu oraz zagrożenia sanitarnego pacjentów.

Oświadczenie

Ja niżej podpisany (a) .......................................................................... zamieszkały:.......................................................

adres zamieszkania....................................................................................... telefon kontaktowy.................................................. oświadczam, że:

jestem zdrowy, nie gorączkuję, nie kaszlę, nie jestem objęty kwarantanną. Ani ja ani osoby, z którymi się kontaktowałem nie kaszlą, nie gorączkują,
a także nie mieliśmy kontaktu z osobami chorymi lub podejrzewanymi o infekcję koronawirusem COVID-19.

Świadomy zagrożenia przeniesienia infekcji nawet przez osoby nie prezentujące objawów COVID-19,
chcę odwiedzić mieszkańca Ośrodka. Zobowiązuję się do przestrzegania procedury odwiedzin

…………………………………………………
Data godzina czytelny podpis